Chủ sở hữu quyền tác giả là nhà nước

Khi nào thì chủ sở hữu tác giả là Nhà nước? Để trả lời câu hỏi này hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về quy định này.

1. Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau đây:

– Tác phẩm khuyết danh, trừ trường hợp  tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được hưởng quyền của chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả được xác định.;

– Tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản;

– Tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.

 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước như sau:

-Tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo tác phẩm là đại diện Nhà nước – chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đó.

– Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước phải được phép của chủ sở hữu quyền tác giả và tôn trọng quyền nhân thân của tác giả.

– Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật sở hữu trí tuệ  phải tôn trọng quyền nhân thân của tác giả.

– Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền tác giả vi phạm các trường hợp đã nêu trên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin về sở hữu trí tuệ và những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ thì vui lòng truy cập tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *