Quy trình thẩm định nhãn hiệu

quy trinh tham dinh nhan hieuVậy quá trình xử lý, thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu thực hiện như thế nào? Bài viết sẽ cung cấp những vấn đề cơ bản về quá trình này.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Căn cứ vào tính chất, chức năng của nhãn hiệu có thể phân loại nhãn hiệu thành nhiều loại như: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết,nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu thông thường. Nhãn hiệu muốn được bảo hộ cần phải được đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ và được Cục cấp văn bằng bảo hộ.

Đơn đăng ký nhãn hiệu phải trải qua các bước sau: nộp đơn, thẩm định về hình thức, công bố đơn, thẩm định nội dung và cấp văn bằng bảo hộ (nếu có).

I. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

Khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

– 02 bản tờ khai đăng ký theo mẫu;

– 06 mẫu nhãn hiệu;

Thì bạn thực hiện nộp đơn theo 2 phương thức sau:

– Nộp đơn trực tiếp tại trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

– Sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng chỉ hành nghề. Đây là phương án được khuyên nghị thực hiện.

II. Thẩm định về hình thức: là kiểm tra việc hồ sơ đăng ký đã đáp ứng được các quy định về hình thức đối với đơn, xem xét hồ sơ đã đầy đủ các giấy tờ hay chưa. Thông tin trên tờ khai và giấy ủy quyền có chính xác, phân nhóm, mô tả, kích thước mẫu nhãn hiệu đã đúng quy định? Có sự vi phạm về việc sử dụng tên địa danh?. Từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ không.

Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Kết thúc 1 tháng, Cục Sở hữu trí tuệ phải ra một trong các quyết định sau:

* Trường hợp đơn hợp lệ, thì ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đăng công báo trong vòng 2 tháng

* Nếu đơn còn các thiếu xót thì thẩm định viên chuẩn bị Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ; có những góp ý về việc sửa đổi, bổ sung …

*Trường hợp người nộp đơn đã được Cục sở hữu trí tuệ gửi dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ mà không sửa chữa thiếu xót hoặc có sửa chữa nhưng không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phải hồi hoặc phản hồi không xác đáng trong thời gian ấn định, thẩm định viên chuẩn bị quyết định không chấp nhận đơn hợp lệ. Nếu không đồng ý với Quyết định từ chối chấp nhận đơn thì có thể khiếu nại.

III. Công bố đơn: Mọi đơn đã được chấp nhận hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố đơn khi nộp đơn ở bước 1.

Thời hạn công bố đơn: 2 tháng kể từ ngày có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn

Các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ, kể cả đối với đơn tách được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, gồm các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (chuyển nhượng đơn, tách đơn, số đơn gốc …); mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ kèm theo

Mọi người đều có thể tiếp cận với các thông tin chi tiết về bản chất đối tượng nêu trong đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp các thông tin đó và phải nộp phí cung cấp thông tin theo quy định

IV. Thẩm định về nội dung: là đưa ra kết luận nhãn hiệu yêu cầu đăng ký làm nhãn hiệu đáp ứng hay không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo các quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là 6 tháng, điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

 Trong giai đoạn thẩm định gồm những công việc sau:

+ Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

+ Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo cấp văn bằng và yêu cầu nộp lệ phí cấp văn bằng;

+ Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng. Người nộp đơn xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của mình.

IV.Cấp văn bằng bảo hộ:

Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung,nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật, thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Người nộp đơn kết quả thẩm định và yêu cầu nộp lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ

Nếu Người nộp đơn nộp các lệ phí nêu trên, thì Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ cho Người nộp đơn, đăng bạ và công bố Văn bằng bảo hộ. Nếu Người nộp đơn không nộp lệ phí theo yêu cầu, thì đơn coi như bị rút bỏ.

Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng. Thời gian nộp lệ phí là 1 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *