Đơn yêu cầu xử lý vi phạm sở hữu công nghiệp

Điều kiện đối với đơn yêu cầu xử lý vi phạm Sở Hữu Công Nghiệp

– Đơn phải trình bày rõ các thông tin như: Ngày làm đơn, tên cơ quan tiếp nhận đơn, thông tin về tổ chức yêu cầu xử lý, thông tin người đại diện hoặc đơn vị được ủy quyền nộp đơn, hàng hóa/dịch vụ bị xâm phạm, thông tin của cá nhân hoặc tổ chức vi phạm, biên bản yêu cầu xử lý vi phạm, chữ ký của người đại diện nộp đơn yêu cầu xử lý hoặc con dấu và chữ ký của đơn vị được ủy quyền (nếu có). Ngoài ra nếu trước đó đơn đã được gửi tới cơ quan khác thì phải ghi rõ thời gian gửi và tên cơ quan đó.

– Đơn phải kèm theo các tài liệu chứng minh bạn có quyền yêu cầu xử lý vi phạm, tài liệu chứng minh hành vi và hàng hóa/dịch vụ bị vi phạm, địa điểm diễn ra hành vi vi phạm. Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức yêu cầu xử lý vi phạm có thể bổ sung thêm các tài liệu, chứng cứ để hỗ trợ cơ quan chức năng xác định chính xác và nhanh chóng hành vi xâm phạm.

Nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm Sở Hữu Công Nghiệp ở cơ quan nào?

Sau khi chuẩn bị đơn với đầy đủ các nội dung nêu trên và nộp lên cơ quan tiếp nhận, cơ quan nhận đơn sẽ thực hiện các công việc sau:

– Xác định thẩm quyền xử lý vi phạm

Cơ quan tiếp nhận sẽ xem xét để xác định thẩm quyền xử lý, nếu yêu cầu thuộc thẩm quyền của cơ quan khác thì người nộp đơn sẽ được hướng dẫn chuyển nộp đơn sang cơ quan đó.

– Kiểm tra đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo

Quy trình giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm SHCN

Sau khi nộp đơn đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, đơn sẽ được xem xét theo quy trình sau:

– Kể từ ngày tiếp nhận đơn, cơ quan xử lý vi phạm sẽ xem xét đơn cùng các tài liệu và chứng cứ kèm theo có hợp lệ hay không trong thời hạn 10 ngày. Nếu các tài liệu và chứng cứ chưa đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận sẽ yêu cầu nộp bổ sung trong thời hạn 30 ngày.

– Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ bổ sung theo yêu cầu, trong thời hạn 30 ngày, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu xủ lý vi phạm về thời gian, thủ tục cũng như biện pháp xử lý và yêu cầu chủ thể quyền SHCN hợp tác, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *